Alles Klar

(6)

Řada učebnic „ALLES KLAR“ – základní úroveň je určena studentům středních škol začínajícím výuku německého jazyka. Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento učebnicový soubor zaručuje procvičení všech jazykových dovedností od úrovně začátečníků a vede studenty až ke společné části maturitní zkoušky.

Úrovně A1 a A2 učebnic lze použít pro výuku žáků a studentů na 2. stupni ZŠ
a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Skladba kapitol předpokládá aktivní zvládnutí slovní zásoby, texty jsou vybavené klíčem a bodováním umožňujícím sebekontrolu a sebehodnocení. Slovníček  na konci každé části učebnice obsahuje úplný soubor slovní zásoby objevující se v jednotlivých úkolech a cvičeních spolu se zápisem výslovnosti cizích slov a konotací (vedlejším významem, obsahem pojmů).

Výukový komplet obsahuje učebnici, jejíž součástí je i cvičebnice, a metodickou příručku. Učebnice pro první a druhý díl je rozdělena na dvě části (a, b). K dispozici na našich webových stránkách je zdarma ke stažení přehled gramatiky a nahrávka. Ve skupinách, které pokračují ve výuce německého jazyka, je možné začít výuku od části 1b nebo 2b. Učebnice zohledňuje a rozvíjí samostatnost žáka a připravuje jej k práci s poskytnutými informacemi, textem nebo obrázky. Obsahuje mnoho autentických textů a jiných materiálů seznamujících s kulturou a reáliemi, které dovolí lépe poznat prostředí německy hovořících zemí. Kurz umožňuje získání dovedností a vědomostí nutných pro úspěšnou komunikaci v německém jazyce.